نمونه کارها

موشن گرافیک کارخانه هوایار

درحال بارگذاری...

موشن گرافیک کارخانه هوایار

 

این موشن گرافیک  در مدت زمان ۳۸ روز به سفارش شرکت هوایار، توسط تیم تولیدات دیجیتال ایران پروموت طراحی شده است.

Story Havayar - موشن گرافیک کارخانه هوایار

Illust Havayar - موشن گرافیک کارخانه هوایار

Partners Havayar - موشن گرافیک کارخانه هوایار

4
89 views